Hotel Bernat II
Proposta d'interfície de l'hotel situat a Calella.
Projecte realitzat a Eleven Comunicació de Marc Juli

-----------------------------------------------------------------------------------------------